Générateur de noms de samurais

  1. Fukushima Sukemasa
  2. Honda Tada’aki
  3. Itagaki Masako
  4. Rokkaku Yoshinobu
  5. Itagaki Yoshimoto
  6. Kataoka Hisamichi
  7. Sue Hideaki
  8. Honda Mitsunaka
  9. Enomoto Mitsunaka
  10. William Adams