Générateur de noms féminins de personages d'animés

  1. Hira ba Yasago
  2. Ebi ken Usano
  3. Eda haya Toshizuka
  4. Osa gishi Emine
  5. Ki numa Asakeno
  6. Waku zumi Ryono
  7. Osa shiba Reinomi
  8. Ai hira Mihomika
  9. Nishi yoshi Ryorari
  10. Waku bira Asaharu