Générateur de noms masculins de personages d'animés

  1. Nishi maru Kyutaro
  2. Ai chi Bomon
  3. Nishi hira Sakugawa
  4. Hisa se Tokifusa
  5. Do baru Mamoboru
  6. Fuji yama Fudon
  7. Uzu sone Chodashi
  8. Ichi maru Rikumi
  9. Oto mo Kyoruko
  10. Koda zaki Mohito