Générateur de noms masculins de personages d'animés

  1. Sho zaka Takashige
  2. Kuri fumi Yasusashi
  3. Hisa bira Hofumi
  4. Ichi bira Munemba
  5. Take ba Inenkei
  6. Mura maki Jinzakoto
  7. Saka tsumi Hyoharu
  8. Raku nen Dokao
  9. Ama muro Shinzabo
  10. Ima kami Naruko